విక్టర్ డోరోబంటు బయో (వికీ)

విక్టర్ డోరోబంతుల్ వివాహం చేసుకున్నారా? భార్య, ఎత్తు, నికర విలువ & జీవిత చరిత్ర. మేరీ విక్టర్ డోరోబంటు వ్యవహారం, కుటుంబం మరియు జీతం గురించి తెలుసుకుందాం.