ముసెల్క్ బయో (వికీ)

ముసెల్క్ ఒంటరిగా ఉన్నారా లేదా వివాహం చేసుకున్నారా? స్నేహితురాలు, ఎత్తు, నికర విలువ & జీవిత చరిత్ర. ముసెల్క్ వ్యవహారం, కుటుంబం మరియు జీతం గురించి తెలుసుకుందాం.