గాంగ్ హ్యో-జిన్ బయో (వికీ)

గాంగ్ హ్యో-జిన్ వివాహం చేసుకున్నారా? భర్త, ఎత్తు, నికర విలువ & జీవిత చరిత్ర. గాంగ్ హ్యో-జిన్ వ్యవహారం, కుటుంబం, జీతం గురించి తెలుసుకుందాం.