జైకోసెట్ బయో (వికీ)

జేకోసెట్‌కి పెళ్లయిందా? భార్య, ఎత్తు, నికర విలువ & జీవిత చరిత్ర. జేకోసెట్ వ్యవహారం, కుటుంబం, జీతం గురించి తెలుసుకుందాం.