సేలం అల్-దౌసరి బయో (వికీ)

సేలం అల్-దౌసరీ వివాహం చేసుకున్నారా? భార్య, ఎత్తు, నికర విలువ & జీవిత చరిత్ర. సేలం అల్-దౌసరి వ్యవహారం, కుటుంబం మరియు జీతం గురించి తెలుసుకుందాం.