రాకీ అయోకీ బయో (వికీ)

రాకీ అయోకి పెళ్లయిందా? భార్య, ఎత్తు, నికర విలువ & జీవిత చరిత్ర. రాకీ అయోకి సినిమాలు, జీతం, జాతి గురించి తెలుసుకుందాం.