మిహాజ్లో వెరుయోవిక్ బయో (వికీ)

మిహాజ్లో వెరూవిక్ వివాహం చేసుకున్నారా? భార్య, ఎత్తు, నికర విలువ & జీవిత చరిత్ర. మిహాజ్లో వెరుయోవిక్ వ్యవహారం, కుటుంబం, జీతం గురించి తెలుసుకుందాం.