వెరుచే ఓపియా బయో (వికీ)

వేరుచే ఓపియా ఒక్కటేనా? ప్రియుడు, పిల్లలు, పెళ్లి, ఎత్తు, నికర విలువ & జీవిత చరిత్ర. వెరుచే ఓపియా వ్యవహారం, కుటుంబం, జీతం గురించి తెలుసుకుందాం.