లెసా మిలన్ బయో (వికీ)

లెసా మిలన్ వివాహం చేసుకున్నారా? భర్త, ఎత్తు, నికర విలువ & జీవిత చరిత్ర. లెసా మిలన్ వ్యవహారం, కుటుంబం, జీతం గురించి తెలుసుకుందాం.