మరియాన్నే సాచుక్ బయో (వికీ)

మరియాన్నే సాచుక్ వివాహం చేసుకున్నారా లేదా ఒంటరిగా ఉన్నారా? భర్త, ఎత్తు, నికర విలువ & జీవిత చరిత్ర. మరియాన్ సాచుక్ కుటుంబం మరియు జీతం గురించి తెలుసుకుందాం.