టైట్ ఐజ్ బయో (వికీ)

టైట్ ఐజ్ పెళ్లి చేసుకున్నాడా? భార్య, ఎత్తు, నికర విలువ & జీవిత చరిత్ర. టైట్ ఐజ్ వ్యవహారం, కుటుంబం, జీతం గురించి తెలుసుకుందాం.