ఫహద్ అల్ కుబైసి బయో (వికీ)

ఫహద్ అల్ కుబైసీకి పెళ్లయిందా? భార్య, ఎత్తు, నికర విలువ & జీవిత చరిత్ర. ఫహద్ అల్ కుబైసీ వ్యవహారం, కుటుంబం మరియు జీతం గురించి తెలుసుకుందాం.