బ్రూనో వెర్డోని బయో (వికీ)

బ్రూనో వెర్డోని వివాహం చేసుకున్నారా? భార్య, ఎత్తు, నికర విలువ & జీవిత చరిత్ర. బ్రూనో వెర్డోని వ్యవహారం, కుటుంబం మరియు జీతం గురించి తెలుసుకుందాం.