మెహదీ తరేమి బయో (వికీ)

మెహదీ తారేమికి పెళ్లయిందా? భార్య, ఎత్తు, నికర విలువ & జీవిత చరిత్ర. మేరీ మెహదీ తారేమి వ్యవహారం, కుటుంబం మరియు జీతం గురించి తెలుసుకుందాం.